BAKGRUND INTEGRITETSPOLICY

Ströms i Göteborg AB och Ströms i Väst AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Ströms i Göteborg AB och Ströms i Väst AB. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Ströms i Göteborg AB och Ströms i Väst AB samlar in och hur denna används.

Policyn inskränker inte på de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse, även kallat GDPR.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som är medlem i vårt bonussystem Ströms Stamkund. Utöver denna integritetspolicy gäller även våra medlemsvillkor för Ströms Stamkund

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Ströms i Göteborg AB, org.nr. 556214-7826, Box 2504 403 17 Göteborg samt Ströms i Väst AB, org.nr. 559157-6060, Box 2504 403 17 Göteborg, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ströms i Göteborg AB och Ströms i Väst AB benämns i detta dokument som ”Ströms”, ”vi”, ”oss” och ”vår”.

Ströms administrerar databasen med tillhörande personuppgifter. Ströms är således personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Databasen med personuppgifter finns lagrade på en server tillhörande Revide AB, org.nr. 556787-0208. Drottninggatan 24 602 24 Norrköping.

De allmänna bestämmelserna innebär att Ströms alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är personnummer, namn, postadress, e-post och ev. mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum för köpet och eventuella returer. Om du deltar i ett evenemang samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta i form av namn, mailadress och mobilnummer. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig
När du handlar hos Ströms eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Ströms behandlar information om de varor som du har köpt. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik och dina preferenser som kund hos oss.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part
För att kunna hålla en god kund- och registervård för våra medlemmar i Ströms Stamkund, inhämtar Ströms regelbundet adressuppgifter från Statens personadressregister (SPAR) som är en allmänt tillgänglig källa.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
Kontroll av din ålder för medlemskap i Ströms Stamkund
För att kunna erbjuda digitala kvitton för dina köp i butik
För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
För att samla in och analysera information om dina köp, vilket vi lägger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
För att kunna erbjuda bonus och andra förmåner kopplade till ditt personliga medlemskap
För att kunna besvara dina frågor
Bjuda in till event och evenemang
Kundundersökningar
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Ströms behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.
LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter i Ströms Stamkund sker med den lagliga grunden för att Ströms ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar dels köp i sig, dels avtalet om medlemsvillkoren som ger både rättigheter och skyldigheter till parterna. Som medlem har du när som helst rätt att träda ur Ströms Stamkund genom att meddela det, varvid behandlingen som avser personuppgifter som rör medlemsförmåner, profilering och skyldigheter upphör, se vidare under rubriken Mina rättigheter.

En kortare tid efter utträde från Ströms Stamkund kan personuppgifter för enskilda köp behandlas med stöd av intresseavvägning.

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Direktmarknadsföring
Ströms kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller återkallar ditt samtycke.

Profilering
Ströms kommer att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig. Genom att samtycka till denna integritetspolicy godkänner du även profilering av dina personuppgifter.

 

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för distribution av erbjudanden. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Ströms vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i samråd med vår leverantör för driften av vårt kundregister, Revide AB

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Ströms lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket “Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Ströms ger du medgivande till Ströms att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.

 

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Revide ABs IT-system, Voyado. Som medlem i Ströms Stamkund sparas dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Uppgifter om dina inköp sparas dock endast i 60* månader efter senaste inköp. Du kan när som helst kontakta oss och avsluta ditt medlemskap och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

*Anledning till att vi sparar uppgifter om dina inköp i 60 månader efter senaste köp är att våra produkter är sällanköpsvaror med längre livslängd. För att hjälpa dig med bästa service även efter ditt senaste köp har vi valt den tidshorisonten.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken periodpersonuppgifterna kommer att lagras. Du kan kontakta Ströms på postadressen eller e-postadressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas.

Om du anser att de personuppgifter som Ströms har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta Ströms. Du äger alltid rätten att få dina uppgifter raderade.

Är du medlem i Ströms Stamkund kan du när som helst återkalla eller ändra de samtycken du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta Ströms på nedan e-postadress eller postadress. Om du har lämnat ett samtycke till Ströms avseende Ströms personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke, genom att kontakta Ströms på nedan adress eller e-postadress. Ströms har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta Ströms.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du dataskydd@stroms-gbg.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

 

Kontakta Ströms:

Ströms i Göteborg AB                            Ströms i Väst AB
Box 2504                                                Box 2504
403 17 Göteborg                                    403 17 Göteborg
Tel: 031–177100                                     Tel: 031-285700

dataskydd@stroms-gbg.se

info@stroms-gbg.se

Dessa villkor har fastställts av Ströms i Göteborg AB samt Ströms i Väst AB och gäller från och med 2018-05-24.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.